Arama:

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni Karabük Eğitim Yayıncılık İnşaat Tic. Ltd. Şti. (“Kurs”) tarafından kurs merkezinde gerçekleştirilecek olan deneme sınavına girmek isteyen öğrencilerden elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karabük Eğitim Yayıncılık İnşaat Tic. Ltd. Şti.  (Hürriyet Mah. İnönü Cad. No: 11/2 Merkez, KARABÜK / 0(532) 796 69 13 / bilgi@karabukbilgi.com / www.karabukbilgi.com) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, www.karabukbilgi.com internet sitesinde bulunan “Online Başvuru Formu” yöntemi kullanılarak elde edilmektedir.

Kişisel veriler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Elde Edilen Kişisel Veriler

Başvuru formları ile kişilerden elde edilen veriler şunlardır: Öğrenci Adı Soyadı, Öğrenci Velisinin Adı Soyadı, Öğrenci ve Velisi Telefon Numarası, Öğrencinin Okuduğu Okul ve Sınıf Seviyesi.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak bursluluk sınavı başvurularının yürütülebilmesi, sınav sonuçlarının listelenebilmesi, sınav sonuçlarının öğrenci adaylarına iletilebilmesi, sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve işbu sınavın akabinde aday öğrenci kazanımlarının belirlenebilmesi amaçları için işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak gerekli olması halinde yalnız Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılabilecek, bunun haricinde veri aktarımı yapılmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.karabukbilgi.com internet sitesinden yahut kurstan edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla Karabük Eğitim Yayıncılık İnşaat Tic. Ltd. Şti.  (Hürriyet Mah. İnönü Cad. No: 11/2 Merkez, KARABÜK adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.